پری آمپ و پردازشگر

پری آمپ و پردازشگر

Klark Teknik MIC BOOSTER CM-2

Klark Teknik MIC BOOSTER CM-2

۵,٣٠٠,٠٠٠ تومان
sE Electronics DM1

sE Electronics DM1

۵,٩٨٠,٠٠٠ تومان
sE Electronics DM3

sE Electronics DM3

۶,٧٢٠,٠٠٠ تومان
sE Electronics DM2 TNT

sE Electronics DM2 TNT

٨,٨٧٠,٠٠٠ تومان
٨,١۶٠,٠٠٠ تومان
ZOOM V3

ZOOM V3

١٣,٧۵٠,٠٠٠ تومان
Presonus Studio Channel

Presonus Studio Channel

١٩,٧۵٠,٠٠٠ تومان
Focusrite OctoPre MKII Dynamic

Focusrite OctoPre MKII Dynamic

٢٨,۵۵٠,٠٠٠ تومان
RME QuadMic II

RME QuadMic II

۴۵,٠٠٠,٠٠٠ تومان
٣٨,٠٠٠,٠٠٠ تومان
Audient ASP880

Audient ASP880

۵٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان
Universal Audio 710 Twin-Finity

Universal Audio 710 Twin-Finity

۶٣,۶٠٠,٠٠٠ تومان
SSL Alpha VHD

SSL Alpha VHD

٩۴,۵٠٠,٠٠٠ تومان
Universal Audio LA-610 MKII

Universal Audio LA-610 MKII

١٢٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Solid State Logic Fusion

Solid State Logic Fusion

١٣۶,٠٠٠,٠٠٠ تومان
Mackie HM-4

Mackie HM-4

ناموجود

Mackie HM-400

Mackie HM-400

ناموجود

Mackie HM-800

Mackie HM-800

ناموجود

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)